top left image
top right image
bottom left image
bottom right image

Algemene voorwaarden Granny Was Groovy Vintage - Vintage & tweedehands kleding


Artikel 1 Definities
1.1 Onder ‘Granny Was Groovy’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de webshop.
1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtpersoon, die via
www.grannywasgroovy.nl een bestelling plaatst.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via webshop
www.grannywasgroovy.nl.
2.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.4 Granny Was Groovy Vintage behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. De klant en Granny Was Groovy komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van Granny Was Groovy gelden, voor zover de wet dit toe laat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

Artikel 4 Persoonsgegevens

4.1 Granny Was Groovy Vintage is houder van registraties in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgevens. Deze persoonsregistraties zal Granny Was Groovy aanmelden bij de Registratiekamer.
4.2 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Granny Was Groovy Vintage vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
- Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres - Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de webshop - Informatie verstrekken over aanbiedingen, acties en nieuwsbrief (opzegbaar)

Artikel 5 Aanbod

5.1 Informatie, foto’s, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door Granny Was Groovy Vintage met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Granny Was Groovy garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
Indien het product in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens op de website, zal Granny Was Groovy passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.
5.2 Granny Was Groovy kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 6 Prijzen en Betalingen

6.1 Alle door Granny Was Groovy Vintage vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s inclusief BTW (GST) tenzij de margeregeling wordt toegepast waarbij Granny Was Groovy de BTW al in de verkoopprijs heeft opgenomen. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.
6.2 Granny Was Groovy Vintage behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
6.3 De hoogte van de verzendkosten zijn € 4,50 voor Nederland.Voor verzending naar het buitenland wordt per land afhankelijk van het gewicht een ander tarief berekend. Mail naar info@grannywasgroovy.nl voor meer informatie over de verzendkosten.
6.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
6.5 Bestellingen via de webshop kunnen op de volgende manieren worden betaald:
- Directe betaling of PayPal. - Betaling vooraf via bankoverschrijving; , onder vermelding van het factuurnummer en de artikelnaam. Graag even een email sturen voor info & bevestiging. Binnen een termijn van maximaal 5 dagen moet het verschuldigde bedrag op de bankrekening van zijn bijgeschreven. Bij overschrijding van dit termijn wordt de overeenkomst automatisch ontbonden door Granny Was Groovy.

Artikel 7 Verzendkosten

7.1 Verzendkosten Nederland: pakketen € 4,50. Voor bestellingen met een waarde van € 75,- of hoger komen de verzendkosten te vervallen. Mocht de bestelling of een deel daarvan retour worden gestuurd en de waarde van de totale bestelling hierdoor lager dan € 75,- zijn dan worden de verzendkosten van € 4,50 alsnog in rekening gebracht.
Voor verzending naar het buitenland wordt per land afhankelijk van het gewicht een ander tarief berekend. Mail naar info@grannywasgroovy.nl voor meer informatie over de verzendkosten.
 
7.2 Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.

Artikel 8 Levering

8.1 Granny Was Groovy levert wereldwijd en maakt daarbij gebruik van de diensten van DHL.
8.2 Bij ontvangst van betaling vooraf of directe betaling versturen wij de bestelling binnen 14 dagen. Over het algemeen zal dit sneller zijn, maar het is een richtlijn. Neem voor artikelen / bestellingen die spoed hebben contact op met info@grannywasgroovy.nl om ervoor te zorgen dat de verzending z.s.m. plaats kan vinden. Granny Was Groovy zal dan haar uiterste best doen om de bestelling gelijk te verzenden.
De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat.
8.3 Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende leveringsvoorwaarden.
8.4 Granny Was Groovy is gerechtigd om de bestelling in gedeelte te leveren. De extra kosten van nalevering worden door Granny Was Groovy bekostigd.
8.5 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1. Het eigendom ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Granny Was Groovy zijn voor rekening van de klant.

Artikel 10 Retour

10. Gekochte artikelen kunnen helaas
niet geretourneerd worden. Bij de aankoop van producten via het internet is er altijd het risico dat iets niet past. Dit is het risico van de klant. Wij omschrijven de producten zo nauwkeurig mogelijk. Indien gewenst kunt u naar ons mailen voor meer informatie omtrent maten en afmetingen.
Artikel 11 Intellectueel eigendom

11.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij Granny Was Groovy of andere rechthebbenden.
11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële methoden en concepten.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.
12.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 13 Schadevergoeding

13.1 Granny Was Groovy kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico’s liggen.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde recht in Nederland.